Medezeggenschapsraad

Ouders/verzorgers en medewer­kers van de  school maken op school deel uit van de Medezeggen­schaps­raad.  Zo'n raad is voor elke school wettelijk voorgeschreven en is min of meer te vergelij­ken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
Advies- en instemmingsrecht zijn bij de wet geregeld en is vastgelegd in een reglement. Op deze wijze kunnen ouders/verzorgers en leer­krach­ten invloed uitoefenen op het beleid en de beslis­singen over hun school.
De MR wordt betrokken bij de schoolgids, de schooltijden en de nieuwe regels rondom de voor- en naschoolse opvang.  
De directie legt een keer per jaar verantwoording af over de financiën en bespreekt de begroting voor het volgende jaar met de MR.  Bij een grote aanschaf zoals nieuwe computers voor de hele school of een nieuwe methode wordt er overleg gepleegd met de MR. Er wordt door de MR gekeken of het traject correct gelopen is, procedures goed gevolgd zijn en of de uitgaven wel noodzakelijk zijn. Ook wil men weten of het team zich achter de beslissing van de Directeur kan stellen.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar. Zij kunnen wel voor een tweede periode van 3 jaar gekozen worden. De nieuwe wetgeving geeft de MR meer invloed op verschillende beleidsgebieden. Via de website  en de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de MR.
 
De huidige MR bestaat uit de volgende personen:
- Nanda Bocxe (school)
- Tim Droog (school)
- Geert Janssen (ouder)
- Melanie Bleeker (ouder)

Klik hier voor het regelement: MR regelement


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Amstelveen (GMR)
 
Twee afgevaardigden van de MR van de school overleggen regelmatig met MR-leden van de andere Amstelwijs scholen (zowel speciaal- als regulier) over de algemene gang van zaken.
Van elke school zitten er minimaal één ouder en één personeelslid in de GMR. Zij vormen samen met die M.R.-leden de Gemeen­schap­pelijke Medezeg­genschapsraad voor het Openbaar Basisonderwijs Amstelveen (GMR).
De GMR heeft regelmatig overleg met het schoolbestuur. De GMR kan gevraagd en onge­vraagd het Schoolbestuur van Amstelwijs van advies dienen. De GMR heeft in bepaalde gevallen het recht van instemming bij bestuursbeslissin­gen.