Specialisten

Gedrag specialist / werkgroep gedrag

Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan, de staat van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. SBO De Schakel zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in én om de school gedurende de schooldag.
De Schakel vindt daarnaast een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. De werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling zet zich in om deze veiligheid te monitoren, te analyseren en waar nodig actiepunten te formuleren om dit te verbeteren:
  • Het afnemen en analyseren van vragenlijsten uit expertsysteem ZIEN!.
  • Analyseren van andere data die verzameld wordt, d.m.v. observaties, incidentenregistratie, enz.
  • Schoolbeleid ontwikkelen omtrent sociaal emotionele ontwikkeling en het bekrachtigen en begrenzen van (on)gewenst gedrag, passend bij de behoeften van onze leerlingen.
  • Up-to-date houden van de reactieprocedure bij (on)gewenst gedrag, het pestprotocol, veiligheidsprotocol e.d.
  • Voorlichtingen organiseren voor het team, kennisoverdracht.
Gedragsspecialist
Bovenstaand proces en de werkgroep worden aangestuurd door de gedragsspecialist, die verantwoordelijkheid draagt en proceseigenaar is. Daarnaast is de gedragsspecialist aanspreekpunt bij vragen omtrent (on)gewenst gedrag. De gedragsspecialist is betrokken bij individuele hulpplannen voor kinderen en de hierbij behorende (ouder)gesprekken, observaties en registraties van incidenten.
Boudewijn Schut (Coach Inn) versterkt ons team om leerkracht-vaardigheden op het gebied van pedagogisch handelen en omgaan met (on)gewenst gedrag te verbeteren d.m.v. klassenbezoeken. Hij draagt zijn kennis over aan de gedragsspecialist en die zet deze lijn door.
 
Pest coördinator
Ondanks dat wij veel aandacht besteden aan een veilig en goed pedagogisch klimaat, kan het zijn dat een leerling gepest wordt. Hiervoor hebben wij een stappenplan ontwikkeld waardoor leerkrachten, leerlingen en ouders concreet weten hoe zij moeten handelen en welke stappen er genomen moeten worden. Dit stappenplan is na te lezen in ons pestprotocol. Onze pest coördinator is Lisette van Zandwijk.

School maatschappelijk werk /  sociaal medewerker gemeente
 

Aan een SBO school is een maatschappelijk werkster verbonden.
De maatschappelijk werkster ondersteunt de ouders/verzorgers en kan adviseren bij  de opvoeding en hieraan gerelateerde vragen. De maatschappelijk werkster onderhoudt contacten met en is op de hoogte van de hulpverlening, vrije tijd bestedingen en mogelijkheden in de regio en kan u hierin adviseren en of doorverwijzen. De maatschappelijk werkster is lid van de begeleidingscommissie en is als zodanig aanwezig bij de leerling-besprekingen. 

Psycholoog
 
Aan een SBO school is een psycholoog of orthopedagoog verbonden, die tevens lid is van de begeleidingscommissie.
Een psycholoog doet tijdens de schoolperiode, indien nodig, herhaald cognitie onderzoek. De psycholoog adviseert en verwijst voor verdiept onderzoek door naar een andere instantie en onderhoudt contacten met externe instanties binnen de regio. De psycholoog volgt de ontwikkelingslijn van uw kind de hele schoolloopbaan. De psycholoog is direct betrokken bij het advies voor schoolverlaters.
De psycholoog geeft ondersteuning bij opvoeding- en ontwikkelingsvragen. In sommige gevallen geeft de psycholoog sociaal-emotionele ondersteuning aan individuele leerlingen.

Bewegingsonderwijs

De motorische ontwikkeling van de kinderen heeft onze uitdrukkelijke aandacht.
Wij gaan ervan uit dat een kind dat goed in zijn lijf zit en daar voldoende controle over heeft ook meer zelfvertrouwen kan opbouwen. Daarom hebben alle groepen twee keer per week bewegingsonderwijs. 
 
Daarnaast hebben we voor de onderbouw en middenbouw picto-gym in viertallen voor kinderen die moeite hebben met de vele prikkels in de grote groep. Deze gymles komt in plaats van één van de twee groepslessen. De ouders van deze kinderen worden uitgenodigd om 'n keer te komen kijken.
 
De gymlessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs.

Fysiotherapie

Mocht uw kind op advies van de leerkracht of huisarts Kinderfysiotherapie nodig hebben, dan biedt de Schakel de mogelijkheid om de therapie op school te laten plaatsvinden.
De kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen  met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling, of met problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden.
De bewegingsvaardigheden kunnen op het fijn-motorisch vlak zijn b.v. knippen,plakken,kleuren en schrijven en/of op het grof-motorisch vlak b.v. ballen, rennen, hinkelen of touwtje springen. De therapie wordt verzorgd door kinderfysiotherapie praktijk "Sleedoorn". De kinderfysiotherapeuten integreren Sensorische Integratie en Sensomotorische training in hun behandeling. De vergoeding verloopt via de zorgverzekering. Indien u  hier gebruik van zou willen maken kunt u uw kind zelf bij de praktijk aanmelden. Tel : 0206418610