Expertise

SBO De Schakel is een openbare school voor Speciaal Basisonderwijs in Amstelveen. Ons gespecialiseerde team laat haar onderwijs precies aansluiten bij de leerbehoeften van onze leerlingen. Het resultaat: bijna alle leerlingen groeien door naar het regulier voortgezet onderwijs.

SBO De Schakel
waar jij door groeit!


Naast het didactische programma (taal, lezen, rekenen, zaakvakken) bieden wij ook
- programma / methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
- extra aandacht voor leesplezier en woordenschat
- techniek onderwijs
- muziekonderwijs
- koken met de leerlingen
- bewust buitenspelen
- veel aandacht voor veiligheid van leerlingen, ouders en team.
- aanleren van gedragsverwachtingen; bekrachtigen en begrenzen.
- actief burgerschap
- 21 century skills en leren leren

Groepsgrootte
 
De groepen zijn altijd kleiner dan op de basisschool. In de kleuter-groep kunnen 12 leerlingen worden geplaatst. De groeps­grootte van de andere groepen kan variëren tussen 13 tot 16 leerlingen.
 
Opleiding
 
De leerkrachten die aan een school voor speciaal basisonderwijs werken hebben een aanvullende (speciaal onderwijs, remedial teaching o.i.d.) studie gevolgd, die de theo­retische kennis m.b.t. kinderen die aangewezen zijn op het speciale basisonderwijs heeft vergroot.
 
Ondersteuning
 
Het werk van de groepsleerkrachten op een school voor speciaal basisonderwijs wordt verder  ondersteund door extra medewerkers:
Een interne begeleider, een remedial teacher, een logopediste, een vak­leerkracht gymnastiek, een fysiotherapeute, een (onderwijs)assisten­te, een conciërge en een administratieve medewerkster.
 
De begeleidingscommissie
 
Naast de directie van de school kunnen leerkrachten en ouders/verzorgers een beroep doen op leden van de begeleidingscommissie. Deze bestaat uit: de directeur, de interne begeleider, een psycho­loog of orthopedagoog en een school­maatschappelijk deskundige en wordt eventueel aangevuld met de logopediste. Bij problemen van medische aard kan de schoolarts worden geraadpleegd.